روش های زیادی برای آبیاری مزرعه در کشاورزی است، اما آبیاری قطره ای توانسته جای خودش را در بین این مدل‌های مختلف باز کند.