سیستم آبیاری قطره ای یکی از روش های آبیاری نوین است که با استفاده از لوله پلی اتیلن و نوار آبیاری می تواند ساخته شود. این سیستم، مانند آبیاری بارانی و آبیاری موضعی، زیرمجموعه ای از آبیاری تحت فشار است. آبیاری قطره ای یا موضعی، همان طور که از اسمش مشخص است، آبیاری را در نزدیک ترین محل به گیاه انجام می دهد. چنین روشی کمک می کند که در فضاهایی که گیاهی وجود ندارد، آبی ریخته نشود. هدر رفتن آب به خاطر بخار شدن آب روی خاک هایی است که گیاهی وجود ندارد. در نتیجه وقتی چنین فضایی وجود داشته باشد، آب بی دلیل روی خاک می ریزد و بی دلیل هم بخار می شود.

سیستم آبیاری قطره ای

بهینه سازی مصرف اب

لوله آبیاری

برای راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای نیاز به تجهیزات و لوله آبیاری است. بهترین

اتصالات لوله آبیاری