البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، ملاصدرای غربی، کوچه غزل اول، پلاک 4173
02637772267
02637772265
09123217638
شرکت تولید کننده پلی اتیلن | شرکت پلی اتیلن پارس زانوس انواع لوله های پلی اتیلن تک جداره آبرسانی و آبیاری تحت فشار را با کاربردهاي بسيار وسيع | جدیدترین تجهیزات و برترین تکنولوژِی

لوله پلی اتیلن

آبیاری قطره ای پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن

دبی قطره چکان تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون فشار، دمای آب آبیاری، ضریب تغییرات ساخت و گرفتگی قرار داد. به منظور مطالعه تاثیر دمای آب آبیاری بر دبی قطره چکان ها، تعیین تغییرات دبی نسبت به فشار، تعیین ضریب تغییرات ساخت، یک سیستم آبیاری قطره ای آزمایشی در محل گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و بررسی گردید. چون حساسیت قطره چکان های مختلف نسبت به تغییرات دمای آب آبیاری متفاوت است، از 4 نوع قطره چکان متداول ساخت ایران که عبارت بودند از قطره چکان های طولانی مسیر داخل خط، تفنگی، جبران کننده فشار و لوله های روزنه دار استفاده گردید.

لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن
نتایج نشان داد که به طور کلی با افزایش دمای آب آبیاری ، دبی قطره چکان ها به گونه ای خطی افزایش و در مورد قطره چکان نوع جبران کننده فشار کاهش می یابد.عوامل یکنواختی پخش، یکنواختی پخش مطلق و ضریب یکنواختی کریسستیانسن تحت تاثیر تغییرات دبی قطره چکان ها قرار گرفت. برای هر یک از قطره چکان های مورد آزمایش، تغییرات ضریب ساخت نسبت به دمای آب آبیاری متفاوت بود. به طور کلی، حساسیت قطره چکان های نوع تفنگی، لوله های روزنه دار و طولانی مسیر داخل خط نسبت به تغییرات دمای آب آبیاری به طور مقایسه ای به ترتیب کمتر بود. قطره چکان های نوع تفنگی، لوله های روزنه دار، طولانی مسیر داخل خط و جبران کننده فشار به ترتیب حسایت کمتری را نسبت به تغییرات فشار نشان دادند.
در دهه های اخیر محدودیت منابع آب برای مصارف کشاورزی از یک سو و افزایش جمعیت از سوی دیگر، گسترش کاربرد روش های آبیاری تحت فشار را اجتناب ناپذیر ساخته است. در این زمینه ، روش های آبیاری قطره ای از اهمیت زیادی برخوردار است.

لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن
اگرچه آبیاری قطره ای دارای مزایایی از لحاظ استفاده از آب، رشد بهتر گیاه و افزایش محصول، عملیات زراعی، نگهداری، مهندسی و اقتصادی می باشد، چنانچه اصول کلی و مبانی علمی در نظر گرفته نشود، این روش نه تنها مفید نخواهد بود بلکه موجب هدر رفتن سرمایه نیز خواهد گردید.
عوامل بسیاری مانند گرفتگی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک، فشار، دمای آب آبیاری و تغییرات ساخت، دبی قطره چکان ها و در نتیجه یکنواختی پخش آب را تحت تاثیر قرار می دهند.با افزایش دمای آب آبیاری، لزوجت سینماتیک آب کاهش یافته و در نتیجه دبی قطره چکان ها افزایش می یابد. دبی قطره چکان هایی که رژیم جریان در آنها آشفته است نسبت به لزوجت آب حساسیت کمتری دارند. قطره چکان های با رژیم جریان آرام نسبت به لزوجت آب حساسیت کمتری دارند، و در نتیجه تغییرات دمای آب آبیاری در تغییرات دبی آن ها نقش موثرتری دارد.

لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن
تاکنون قطره چکان های متعددی به بازارهای دنیا عرضه شده است، و پژوهشگران زیادی تاثیر دمای آب آبیاری را بر دبی برخی از این قطره چکان ها مورد بررسی قرار داده اند. تغییرات دبی انواع قطره چکان ها با ویژگی های فیزیکی و نحوه کارکرد مختلف، که منجر به رژیم های مختلف جریان می شود، نسبت به دمای آب آبیاری متفاوت می باشد. بررسی های فوق نشان داده است که به طور کلی با افزایش دمای آب آبیاری، دبی به طور خطی برای قطره چکان های با جریان آشفته کاهش، و برای قطره چکان های با جریان آرام افزایش می یابد. در قطره چکان های نوع میکروتیوب (ریز لوله ای) به ازای افزایش یک درجه سانتی گراد دمای آب آبیاری، دبی به اندازه 4/1% افزایش می یابد. در قطره چکان های با مسیر مارپیچی، تغییرات دبی برای محدوده تغییرات دمای آب آّبیاری بین 5 تا 60 درجه سانتی گراد، از 18- تا 23 درصد نسبت به دبی در دمای 20 درجه سانتی گراد می باشد. در قطره چکان های نوع روزنه ای ، تغییرات دبی تحت تاثیر دمای آب جزیی است، و در محدوده تغییرات دمای آب بین 7 تا 38 درجه سانتی گراد، تنها 1% دبی قطره چکان ها تغییر می یابد. آزمایش های انجام شده گویای آن است که به طور کلی درصد افزایش دبی قطره چکان های با جریان آرام یا تقریبا آرام، به ازای هر واحد افزایش دمای آب بر حسب درجه سانتی گراد در محدوده 68/0 تا 8/6 می باشد .

لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن
در نتیجه دبی قطره چکان ها و در نتیجه عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره ای تحت تاثیر تغییرات دمای آب آبیاری قرار می گیرد. از سویی، چون در ایران این بررسی ها برای قطره چکان های متداول ساخت ایران انجام نگرقته است، انجام این بررسی ها اجتناب ناپذیر است.
ه رژیم جریان در قطره چکان های نوع طولانی مسیر داخل خط، تفنگی، جبران کننده فشار و لوله های روزنه دار از نوع تقریبا آرام و در قطره چکان جبران کننده فشار از نوع متلاطم است. حساسیت قطره چکان جبران کننده فشار نسبت به فشار بسیار کم می باشد. این امر باعث می شود میزان آبدهی قطره چکان در دامنه گسترده ای از فشار نسبتا یکنواخت باقی بماند.

لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن
این یک قرارداد کلی است که درصد تغییرات دبی در یک واحد از سیستم آبیاری قطره ای نباید بیشتر از 10% باشد، تا یکنواختی پخش در حد قابل قبولی باقی بماند. از این رو، باید درصد تغییرات دبی قطره چکان ناشی از تغییرات فشار مورد بررسی قرار گیرد.
درصد تغییرات دبی ناشی از تغییرات فشار در تمامی قطره چکان ها یکسان نمی باشد. این بدین معنی است که دبی قطره چکان های تفنگی بیشتر از لوله های روزنه دار، بیشتر از قطره چکان طولانی مسیر داخل خط و بیشتر از قطره چکان جبران کننده فشار تحت تاثیر تغییرات فشار در سیستم قرار دارد.
مقادیر دبی برای دماهای مختلف آب آبیاری ، و برای هر 4 نوع قطره چکان مورد استفاده اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که تغییرات دبی قطره چکان ها تحت تاثیر دمای آب آبیاری و نوع قطره چکان قرار دارد، که با گزارش های پژوهشگران دیگر هم خوانی دارد. بنابراین برازش بهترین خط بین تغییرات دبی قطره چکان نسبت به دمای آب آبیاری تعیین گردید. منظور از دبی برای لوله روزنه دار، دبی هر روزنه می باشد. حساسیت دبی قطره چکان ها نسبت به دمای آبیاری در 4 نوع قطره چکان طولانی مسیر داخل خط، ، تفنگی و جبران کننده فشار و لوله های روزنه دار یکسان نیست، و بیشترین حساسیت دبی تحت تاثیر دمای آب آبیاری مربوط به قطره چکان نوع تفنگی، به علت جریان تقریبا آرام می باشد.
هر چه رژیم جریان در قطره چکان آرامتر باشد، حساسیت دبی قطره چکان به دمای آب آبیاری نیز بیشتر است.. هم چنین با افزایش دمای آب آبیاری لزوجت آن کاهش می یابد و در رژیم جریان آرام، حساسیت دبی قطره چکان به لزوجت و دمای آب به مراتب بیشتر از حالتی است که رژیم جریان کاملا آشفته باشد. در قطره چکان های نوع جبران کننده فشار، رژیم جریان آشفته است و در نتیجه جریان در داخل قطره چکان بیشتر حالت گردابی پیدا می کند و افت فشار در قطره چکان بیشتر می گردد .
یکنواختی پخش قطره چکان ها (EU) در دماهای مختلف آب آبیاری و برای هر 4 نوع قطره چکان محاسبه گردید. یکنواختی پخش قطره چکان ها تحت تاثیر عوامل دمای آب و نوع قطره چکان قرار دارد. به طور کلی، یکنواختی پخش آب در لوله های روزنه دار در تمامی دماهای آب آبیاری مورد استفاده بیشتر از دیگر قطره چکان های مورد آزمایش است و کمترین یکنواختی پخش آب مربوط به قطره چکان های جبران کننده فشار می باشد.

لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن
می توان گفت که تغییرات دبی قطره چکان ها از یک توزیع نرمال پیروی می¬کند و تغییرات دبی قطره چکان ها تقریبا با یکدیگر قرینه هستند. این امر تاثیر زیادی در افزایش یکنواختی پخش خواهد داشت. برای تمامی آب آبیاری و قطره چکان های مورد بررسی، مقادیر ضریب یکنواختی کریستیانسن برای تمامی قطره چکان ها بیش از 70% بوده و در نتیجه تغییرات دبی قطره چکان ها از یک توزیع نرمال پیروی می نماید.
یکنواختی پخش مطلق قطره چکان ها( (〖EU〗_a برای دماهای مختلف آب آبیاری و برای هر 4 نوع قطره چکان نیز محاسبه گردید.یکنواختی پخش مطلق قطره چکان تحت تاثیر نوع قطره چکان قرار دارد و تاثیردمای آب آبیاری بر آن ناچیز است.

تغییرات دبی قطره چکان ها( (q_v، که از تقسیم اختلاف دبی حداکثر با دبی حداقل بر دبی حداکثر محاسبه شد، برای دماهای مختلف آب آبیاری و برای هر 4 نوع قطره چکان نیز محاسبه گردید. به طور کلی تغییرات دبی قطره چکان ها تحت تاثیر عوامل دمای آب آبیاری و نوع قطره چکان قرار دارد

لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن
پیشنهادها
برای طراحی لوله های فرعی، نیمه اصلی و اصلی در سیستم آبیاری قطره ای، توصیه می شود با استفاده از جدول ضریب تصحیح دما ، دبی قطره چکان های طولانی مسیر داخل خط ، تفنگی و لوله روزنه دار نسبت به حداکثر دمای آب آبیاری و دبی قطره چکان جبران کننده فشار نسبت به حداقل دمای آب آبیاری اصلاح شود.
با توجه به اینکه دمای آب آبیاری دبی قطره چکان هارا تحت تاثیر قرار می دهد، توصیه می شود در مناطق گرم لوله های فرعی در زیر سایه درختان و یا در صورت امکان در زیر سطح خاک قرار داده شوند تا دمای آب در لوله فرعی کمتر تحت تاثیر مستقیم نور خورشید قرار گیرد.
برای اینکه بازده آبیاری قطره ای در حد مطلوب باقی بماند، لازم است تغییرات دبی قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ای کمتر از 10% باشد.در این صورت، تغییرات فشار مجاز در قطره چکان های طولانی مسیر داخل خط، تفنگی، لوله روزنه دار و جبران کننده فشار، به ترتیب می تواند حدوده برابر با 20، 5/15، 19، 5/81 درصد باشد.
برای مناطقی که کیفیت آب آبیاری خوب است لوله روزنه دار به دلیل داشتن ضریب تغییرات ساخت کم و یکنواختی پخش زیاد توصیه می شود.

لوله پلی اتیلن , توزیع لوله پلی اتیلن , تولید لوله پلی اتیلن , ساخت لوله پلی اتیلن , نصب لوله پلی اتیلن
برای مناطقی که کیفیت آب آبیاری مطلوب نیست قطره چکان های طولانی مسیر داخل خط با ضریب تغییرات ساخت کمتر نسبت به قطره چکان های تفنگی و جبران کننده فشار برتری دارد.
ضریب تغییرات ساخت قطره چکان جبران کننده فشار در حد استاندارد نیست، بنابر این این نوع قطره چکان برای استفاده در سیستم آبیاری قطره ای مناسب نمی باشد. ولی چون این نوع قطره چکان نسبت به تغییرات فشار حساسیت ناچیزی دارد، چنانچه تولید آن با مدیریت صحیح انجام شود و تمام شرایط ساخت از قبیل نوع مواد مورد استفاده، دما و فشاری که مواد قالب ریزی می¬شوند، ثابت باشدو قالب های مورد استفاده یکنواخت باشند، استفاده از آن برای اراضی شیب دار، دامنه ها و تپه ها که اختلاف ارتفاع باعث اختلاف فشار زیاد بین قطره چکان ها می گردد؛ توصیه می شود.
به دلیل زیاد بودن ضریب تغییرات ساخت قطره چکان تفنگی، این نوع قطره چکان را می توان در مناطقی که دمای آب آبیاری بین 35-20 درجه سانتی گراد است با احتیاط استفاده نمود.

نظرات (0)

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
عبارت تصویر را کنید. واضح نیست؟
لوله پلی اتیلن

محصولات لوله پلی اتیلن

صنعت تولید لوله پلی اتیلن و دیگر محصولات آن در پنجاه سال گذشته پیشرفت‌هایی در راستای بالاتر بردن کیفیت داشته است که خود را به عنوان جایگزین مناسبی برای انواع دیگر لوله‌ها اعم از فولادی, چدنی و PVC و... مطرح نموده است. امروزه سيستم هاي لوله کشی پلی اتیلن (HDPE) در حوزه وسیعی از خطوط لوله شهری، صنعتی، دریایی، حفاری، دفن زباله و کشاورزی به کار می روند. کاربرد مطلوب لوله‌های پلی اتیلن در موقعیت هایی چون سطح زمین،حالت مدفون، شناور و سطوح زیر دریا آزمایش و به اثبات رسیده است.

تاریخچه لوله های پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن برای اولین بار در دهه 50 میلادی در پروژهای گازرسانی آمریکا استفاده شد و این موضوع در اروپا از دهه 70 میلادی، درکشور های انگلیس و فرانسه آغازگردید . میزان مصرف 151 کیلومتر در سال 1955 به 160000 کیلومتردر سال 1970 رسید و امروزه 90 درصد از شبکه توزیع گاز در آمریکا با استفاده از لوله پلی اتیلن است . تجارب، مشخصات، استانداردها و دانش فنی تولید لوله های پلی اتیلن در اروپا از طریق ارتباط و هم کاری فنی با معتبرترین تولیدکننده لوله پلی اتیلن گاز رسانی اروپا به ایران منتقل شد . تولید لوله پلی اتیلن گاز رسانی در یکی از شرکت های داخلی از سال 1378 با متراژ 5 کیلومتر به 1800 کیلومتر در سال 1382 رشد یافت .

کاربرد لوله پلی اتیلن در هوارسانی

هوارسانی و تهویه در پروژه‌های عمرانی , ساختمان‌ها , و تونل‌ها امری ضروریست که باید بتوان آنها را سریع اجرا نمود و در سریع‌ترین زمان ممکن مکان آنها را عوض کرد و به طول آنها افزود و یا کم کرد و پایان  پروژه خیلی سریع از محل پروژه جمع‌آوری کرد. برای حل اين مشکل تا كنون تلاش‌های زيادي صورت گرفته است. استفاده ازآلياژهای مختلف با پوشش گوناگون از راه‌حل هايی است كه تا بحال برای رفع  مشکل به كار رفته است بدون اینکه هيچ کدام  پاسخی قطعی به مشكل داشته باشند.

دلایل استفاده از اتصالات پلی اتیلن در لوله پلی اتیلن

در بسیاری از  زیر ساخت ها از لوله پلی اتیلن استفاده میشود به این منظور برای این لوله ها و خط لوله ها باید از اتصالات پلی اتیلنی هم استفاده شود تا امنیت کامل را در اختیار داشته باشیم. اتصالات پلی اتیلن در نمونه های مختلفی مانند :  الکتروفیوژن و جوشی و پیچی، معرفی می شوند و کاربردهای آن ها در زیر ساخت ها و کاربرد مختلف متفاوت است و به پروژه بستگی دارد.

خرید و فروش لوله پلی اتیلن

برای خرید لوله پلی اتیلن باید به غیر از قیمت به نکات دیگیری نیز توجه نمائید که پیشنهاد میکنیم صفحه خرید لوله پلی اتیلن را مالعه نمایید و از مطالب آن به عنوان راهنمایی استفاده کنید و توصیه‌های ارئه شده را حتما بکار ببندید تا محصولی درجه یک را تهیه نمائید و از خرید لوله پلی اتیلن راضی باشید.
لازم به ذکر است که جهت کاربردهای حساس و تحت فشار و یا پروژه‌ای که جوش پلی اتیلن در آن نیاز هست باید از لوله‌های با کیفیت بالا استفاده کرد و متاسفانه اغلب تولید کنندگان لوله پلی اتیلن از ضایعات در لوله‌های تولیدی خود استفاده می‌کنند.

 

 

 


 

 •  
  آدرس:
  البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، ملاصدرای غربی، خیابان شیدا 2، کوچه غزل اول، پلاک 4173
 •  
  تلفن:
  02637772267
 •  
  تلفن:
  02637772268
 •  
  تلفن:
  02637772269
 •  
  موبایل:
  09123217638
 •  
  موبایل:
  09356999096
 •  
  فکس:
  02637772265
 •  
  ایمیل:

امروز 10 | دیروز 138 | هفته 388 | ماه 2044 | کل 130212

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.

بالا
پایین
?